پروژه های انجام شده

شرح پروژه نام کارفرما سال شروع مجل اجرای پروژه وضعیت پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دوبی خط 132کیلوولت در پست 20/132/230بردسیر شرکت صنایع فولاد کرمان 1390 شهرستان بردسیر خاتمه یافته
طراحی،تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال 132کیلوولت دو مداره شرکت صنایع فولاد کرمان 1390 شهرستان بردسیر خاتمه یافته
طراحی،تامین تجهیزات و اجرای پست اختصاصی AIS 33/132کیلوولت شرکت صنایع فولاد کرمان 1390 شهرستان بردسیر خاتمه یافته
طراحی،تامین تجهیزات و اجرای 11 کیلومتر خط62 کیلوولت دو مداره شرکت مهندسی توسعه آب آسیا 1390 شهرستان بندر عباس خاتمه یافته
اجرای سیستم روشنایی و برق رسانی، و سیستم ارت کارگاه ساخت صنایع مس شهر بابک 1391 مجتمع ذوب مس خاتون آباد خاتمه یافته
اجرای سیستم ارت سالن اصلی و اسید شویی سیم بکسل پارس 1392 کارخانه سیم بکسل پارس سیرجان خاتمه یافته
اجرای سیستم روشنایی ضلع جنوبی سالن ذوب صنایع مس شهر بابک 1392 مجتمع ذوب مس خاتون آباد خاتمه یافته
اجرای سیستم روشنایی برق رسانی، و سیستم ارت انبار بیرون سایت صنایع مس شهر بابک 1392 مجتمع مس خاتون آباد خاتمه یافته
توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر و نیرورسانی شبکه های توزیع برق شرکت توزیع شمال کرمان 1391 محدوده برق کرمان خاتمه یافته
احداث شبکه 20کیلوولت هوایی به همراه نصب پست هوایی شهرستان بم به طول 4500 متر شرکت توزیع جنوب کرمان 1391 شهرستان بم خاتمه یافته
اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی پست موبایل شهرک صنعتی خضرا شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان 1393 شهرستان کرمان خاتمه یافته
تهیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه پست کمپکت زمینی موبایل0.4/6.6 کیلوولت صنایع مس شهر بابک 1392 مجتمع مس میدوک خاتمه یافته
برق رسانی به تجهیزات صنعتی کارگاه ساخت صنایع مس شهر بابک 1393 مجتمع مس خاتون آباد خاتمه یافته