معرفی واحدها

واحدها:

واحد پستهای فشار قوی

واحد خطوط انتقال

واحد توزیع نیرو

واحد اجرایی صنایع

واحد بازرگانی